0Košík je prázdný

Bezdrátový rozhlas DOMINO jako součást JSVV - jednotného systému varování a vyrozumění

domino

Bezdrátový rozhlas DOMINO funguje jako součást JSVV díky přijímačům se zpětnou vazbou.

Zpětnou vazbu umožňují speciální bezdrátové přijímače Motorola a různé senzory (hladiny vody, síly větru, znečištění ovzduší,...).

Senzory spolu s přijímači Motorola dokážou okamžitě signalizovat překročení limitů znečišťujících látek v ovzduší nebo zvýšení hladiny vody do systému na obecném úřadě. Umísťují se na místech v obci, kde může dojít k ohrožení životů nebo zdraví obyvatel (nebezpečí výbuchu, požáru nebo úniku znečištění do ovzduší, záplavové území). Umístěním přijímačů na skládkách, při chemických podnicích, zimních stadionech, využívajících na chlazení amoniak a pod. má obec okamžitě k dispozici aktuální informace o případném nebezpečí. Na základě signalizace z přijímače se zpětnou vazbou dokáže obec včas reagovat na krizové situace a v dostatečném předstihu varovat obyvatele.

PRINCIP zpětné vazby:

Senzory odesílají informaci o sledovaných parametrech do přijímače Motorola se zpětnou vazbou, který informace pošle dál do PC. Software v PC stav parametru vyhodnotí a v případě překročení povolené hodnoty dá vysílači pokyn na vykonání příslušné akce: zapnout varovné hlášení, odeslat SMS,...

senzory

Na základě překročení některého ze sledovaných parametrů dokáže systém bez obsluhy:

A) automaticky rozeslat hromadnou varovní SMS zprávu

B) automaticky odvysílat naprogramované varovné hlášení nebo sirénu

C) odeslat SMS o překročení parametru dotčeným osobám (starosta, hasiči, CO).

SOFTWARE umožňuje:

A) vytvářet automatické varovné hlášení a varovné SMS,

B) programovat podmínky, za kterých má být odvysílané automatické hlášení nebo odeslána hromadní SMS,

C) propojení systému přímo s centrálním systémem Hasičského záchranného sboru – okamžité informování v případě nebezpečné situace. Na základě dat z přijímače se zpětnou vazbou v obci dokáže HZS z centrály zapnout rozhlas v obci a vysílat varovné hlášení. Vysílání HZS je v takovém případě vždycky nadřazené vysílání z obce.

D) programovat práva jednotlivých uživatelů.

Systém může být řízený také prostřednictvím internetu.