GDPR - Zásady ochrany osobních údajů

MK hlas, s.r.o., Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov, IČO: 45352305
kontaktní údaje: mkhlas@mkhlas.sk tel. č .: +421 902 848 848

______________________________________________________________________
jako provozovatel informačního systému zveřejňuje za účelem dodržování spravedlnosti a transparentnosti vůči dotčeným osobám toto prohlášení o ochraně osobních údajů pod názvem

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ve smyslu článku 13 a příslušných recitálů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "Nařízení") a zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů")

 

Provozovatel dbá na dodržování následujících zásad:

 

Zásada zákonnosti
Osobní údaje lze zpracovávat pouze zákonným způsobem a tak, aby nedošlo k porušení základních práv dotčené osoby. Dotyčnými osobami, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, jsou fyzické osoby - zaměstnanci a klienti provozovatele jakož i zájemci o uzavření smlouvy požadované klienty provozovatele v souladu s předmětem činnosti provozovatele.

 

Zásada omezení účelu
Hlavním záměrem provozovatele MK hlas, s.r.o. je poskytování služeb v oblasti:
-Provozovatel nabízí své služby fyzickým osobám (klientům tipu B2C) a také jiným obchodním společnostem (B2B). Osobní údaje fyzických osob se zaznamenají:
v procesu prodeje zboží a služeb (evidence poptávek a nabídek) následně dodání zboží a fakturace.
-Pro účely evidence zaměstnanců

OÚ jsou na konkrétne určený, vymezený a oprávněný účel a nezpracovávají se dále způsobem, který není slučitelný s tímto účelem. Společnost eviduje procesy v dokumentech Posouzení zpracovatelských činnosti provozovatele, které mapují jednotlivé činnosti a osobní údaje dotčených osob v přesně stanovených rámcích. Tyto protokoly obsahují seznam nezbytně nutných osobních údajů, dobu uchovávání a seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje.

Účely zpracování osobních údajů jsou důvody, pro které se zpracovávají osobní údaje dotčených osob (zaměstnanců, klientů) v našich informačních systémech na přesně určených právních základech. Účely jsou konkrétně určeny, výslovně uvedené a oprávněné, přičemž při zpracování osobních údajů dotčených osob dodržujeme zásadu legality podle článku 6 a 9 Nařízení (jednotlivé účely a právní základy jsou uvedeny v příloze těchto Zásad ochrany osobních údajů).

 

Dotčené osoby, o nichž jsou zpracovávány osobní údaje v našich informačních systémech pro konkrétne vymezené účely si mohou uplatnit písemně nebo elektronicky následující práva:

 

Právo na přístup k osobním údajům - jde o právo získat potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje jako i právo získat přístup k těmto údajům, a to v rozsahu účelů a doby zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, okruhu příjemců, o postupu v každém automatickém zpracování, případně o následcích takového zpracování. Jako provozovatel máme právo použít všechny vhodná opatření k ověření totožnosti dotyčné osoby, která žádá o přístup k údajům, zejména v souvislosti s online službami a identifikátory (článek 15, recitál 63, 64 Nařízení).

Právo na opravu nesprávných a doplnění neúplných osobních údajů (článek 16, recitál 65 Nařízení).

Právo na výmaz - "zapomnění" těch osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získány a zpracovávány; při odvolání souhlasu, na jehož základě se zpracovávání provádí; při nezákonném zpracování; pokud se osobní údaje získávaly v souvislosti s nabídkou informační společnosti (při dětech), a to za naplnění podmínek uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nařízení.

Právo na omezení zpracování lze uplatnit, pokud jak dotyčná osoba napadnete správnost osobních údajů a ostatních náležitostí ve smyslu článku 18, recitálu 67 Nařízení, a to formou dočasného přesunutí vybraných osobních údajů do jiného systému zpracovávání, zamezení přístupu uživatelů k vybraným osobním údajům nebo dočasné odstranění zpracování.

Právo na přenosnost osobních údajů je právo Vámi poskytnuté osobní údaje do našich informačních systémů na základě souhlasu nebo plnění smlouvy přenést k dalšímu provozovateli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je to technicky možné i za naplnění podmínek článku 20, recitálu 68 nařízení v případě, že se zpracování provádí automatizovanými prostředky. Uplatňováním tohoto práva není dotčen článek 17 Nařízení. Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené nám jako provozovateli.

Aniž jsou dotčeny jiné správní nebo soudní prostředky nápravy, máte jako dotčená osoba právo podat ve smyslu článku 77 Nařízení stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, pokud se domníváte, že zpracovávání osobních údajů, které se Vás týkají, je v rozporu s Nařízením nebo zákonem o ochraně osobních údajů.

Jak dotčená osoba máte také právo kdykoliv namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace proti zpracovávání Vašich osobních údajů, také pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme jako provozovatel nebo třetí strana (kromě zpracování prováděném orgány veřejné moci při plnění jejich úkolů), s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují Vaše zájmy nebo základní práva a svobody jako dotyčné osoby, které vyžadují ochranu osobních údajů (zejména pokud je subjektem údajů dítě).

 

Společnost MK hlas, s.r.o., Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov, přijala jako provozovatel informačního systému všechny přiměřené personální, organizační a technická opatření za účelem maximální ochrany Vašich osobních údajů s cílem v co největší míře snížit riziko jejich zneužití, úniku a podobně. Ve smyslu naší povinnosti vyplývající z článku 34 Nařízení Vám jako dotčeným osobám oznamujeme, že pokud nastane situace, že jako provozovatel porušíme ochranu Vašich osobních údajů způsobem, kterým pravděpodobně povede k vysokému riziku pro práva a svobody fyzických osob, bez zbytečného odkladu Vám tuto skutečnost oznámíme .


UPOZORNĚNÍ: z důvodu dodržování zásady minimalizace jsou všechny Vámi poskytnuté osobní údaje nezbytným zákonním nebo smluvním požadavkem pro naplnění účelu jejich zpracování. Neposkytnutí povinných údajů nezbytných pro uzavření smlouvy může mít za následek neuzavření smluvního vztahu.
 

 
Do nákupního košíku jste vložili zboží v počtu

Pokračovat v nákupu Nákupní košík